Cooperation Partner

- Zhongde Packaging -

Sino-German has reached strategic partnerships with many companies. Well-known customers include: Yurun, Arowana, COFCO, Mengniu, Cargill, Huiyuan Baicaowei Three Squirrels, Shelter Shelter, Zhongpin, Qiaqia, Yihai Kerry, and Saliva Baby Wait

h28
h27
h26
h25
h24
h23
h22
h21
h20
h19
h18
h17
h16
h15
h14
h13
h12
h11
h10
h09
h08
h07
h06
h05
h04
h03
h02
h01